Mijn-B-traject is een project van Borstkanker Vereniging Nederland (BVN), in samenwerking met Brightfish B.V.

Algemene Voorwaarden Mijn-B-traject

1. Definities

1.1. Mijn-B-traject: Het online platform gericht op patiënten met borstkanker, ontwikkeld en beheerd door Brightfish BV, een dochteronderneming van LOGEX BV. Dit platform biedt toegang tot informatie, voorlichting en ondersteuning voor individuen die zijn getroffen door borstkanker.

1.2. Brightfish BV: Brightfish BV, gevestigd op Claude Debussylaan 88, 1082 MD, Amsterdam, is de officiële beheerder van Mijn-B-traject. Als dochteronderneming van LOGEX BV draagt Brightfish BV de verantwoordelijkheid voor het beheer en de operationele integriteit van het webportaal.

1.3. Gebruiker: Onder “gebruiker” wordt verstaan elke natuurlijke persoon die toegang heeft tot en gebruikmaakt van de functionaliteiten en informatie aangeboden door Mijn-B-traject.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht en van toepassing op het gebruik van Mijn-B-traject door de gebruiker. Door het actieve gebruik van het webportaal gaat de gebruiker automatisch akkoord met deze voorwaarden.

2.2. Door het gebruik van Mijn-B-traject stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn essentieel voor een veilige en verantwoorde interactie met het platform. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met enige bepaling in deze voorwaarden, wordt het gebruik van Mijn-B-traject afgeraden.

3. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1. Brightfish BV is toegewijd aan de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzameling, opslag en verwerking van persoonsgegevens gebeurt met de hoogste mate van zorgvuldigheid en met respect voor de privacy van de gebruikers.

3.2. De door gebruikers verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel van Mijn-B-traject, namelijk het verstrekken van relevante informatie en voorlichting over borstkanker. Brightfish BV zal deze gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken, noch zullen deze aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, tenzij wettelijk vereist.

3.3. Brightfish BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen. De beveiliging omvat maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging, en elke vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

4. Gebruik van Mijn-B-traject

4.1. Gebruikers dienen Mijn-B-traject te gebruiken voor de beoogde doeleinden, zoals het verkrijgen van informatie en voorlichting met betrekking tot borstkanker. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het webportaal op een verantwoorde en respectvolle wijze te gebruiken.

4.2. De vertrouwelijkheid van inloggegevens is van groot belang. Gebruikers zijn verplicht hun inloggegevens strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden bekend te maken. Brightfish BV is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van ongeoorloofd gebruik van inloggegevens.

4.3. Brightfish BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot Mijn-B-traject op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten. Deze maatregel kan worden genomen in gevallen van schending van deze algemene voorwaarden, ongepast gedrag, of om redenen van technische of operationele aard.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Brightfish BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van Mijn-B-traject, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Het gebruik van het platform geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

6. Wijzigingen

6.1. Brightfish BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers zullen op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen via de website of andere communicatiekanalen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

7.2. Brightfish BV streeft naar een constructieve oplossing van eventuele geschillen en moedigt gebruikers aan om in geval van onenigheid contact op te nemen voor overleg en mogelijke bemiddeling.